Neobsahuje názory Henryka Laholy

Dnes naposled...

Naposledy na téma "protest proti Tachecí, Radiožurnálu a Českému rozhlasu", tentokrát naprosto vážně a bez laciných vtipů. (Aktualizováno)

1 Fakta

Radiožurnál změnil od Nového roku programové schéma a strukturu vysílání. Zároveň s touto změnou proběhly některé změny personální. Tyto změny se některým lidem nelíbí a protestují proti nim.

1a Názor

Protest je věc legitimní a protestovat lze proti čemukoli. Protest se může opírat o důvody zákonné, ale lze jej opřít i o prosté vyjádření: Nelíbí se mi to. I takový protest je zcela legitimní. Na druhou stranu nelze nijak vynutit, aby se jím kdokoli zabýval.

2 Zákon

Vysílání Českého rozhlasu se řídí zákony, především pak Zákonem o Českém rozhlasu (484/1991 Sb.) a zákonem 231/2001 Sb. ("Vysílací zákon"). Zákon o Českém rozhlasu ve svém paragrafu 2 říká, že Český rozhlas poskytuje službu veřejnosti tím, že tvoří a šíří rozhlasový program, popřípadě i další obsah a služby, na celém území České republiky. Tato služba je dál v zákoně nazývána "Veřejnou službou v oblasti rozhlasového vysílání", proto je Český rozhlas někdy označován za "rozhlas veřejné služby".

Úkoly veřejné služby jsou definovány v odstavci 2 tohoto paragrafu. Tento odstavec jmenuje pět hlavních úkolů (uvozeno slovy "zejména..."). Nejsou to tedy JEN vyjmenované úkoly, ale zejména tyto.

O tom, jak tyto úkoly Český rozhlas naplňuje, hovoří paragraf 3. Podle něj veřejnou službu naplňuje Český rozhlas zejména (ale nikoli výhradně, pozn. aut.) tím, že dělá věci, popsané v bodech a-h odstavce 1 paragrafu 3. Mezi těmito body není souvislost (v zákonech vyjadřována většinou obratem "a tím...", "a tak..." apod.), je to prostý výčet, kde platí nevyřčené "...a zároveň". Pro účely tohoto článku je důležité písmeno a), kde zákon hovoří o provozování rozhlasového vysílání v pásmu FM tak, aby ČRo mohl pokrýt území ČR třemi celoplošnými programy a rozhlasovými programy regionálních studií. Zde je nutno rozlišit mezi celoplošným (odst. 4 par. 3 citovaného zákona, "může přijímat alespoň 95% obyvatelstva") a "na celém území" (geograficky). Zákon tu tedy stanovuje povinnost:

1. být v dosahu pro nejméně 95 % obyvatel a geograficky na celém území
2. vysílat na takto pokrytém území tři celoplošné programy.

Není řečeno, že na celém území musí být všechny tři programy; je řečeno to (a právě jen to), že každý z těchto tří celoplošných programů musí být dostupný pro 95% obyvatelstva. Zákon nepředepisuje konkrétní pokrytí ani konkrétní obsah každého z těchto kanálů, protože zákon musí být z povahy věcí obecný.

Další důležité písmeno je písmeno g) odstavce 1 paragrafu 3. Zní: "g) poskytuje alespoň na jednom vysílaném programu 24hodinovou programovou službu, včetně aktuálního zpravodajství".

Český rozhlas má tedy ze zákona povinnost pokrýt celé území ČR signálem (viz písmeno a) diskutované výše) a zároveň alespoň na jednom programu poskytovat 24hodinovou službu. Zde upozorním, že zákon nespecifikuje, který z programů to má / musí /nesmí být, pouze hovoří o povinnosti Českého rozhlasu takovou službu poskytovat, a hovoří o tom, že součástí této služby má být aktuální zpravodajství.

3. Povinnosti Českého rozhlasu

Zákon ukládá povinnosti Českému rozhlasu jako instituci. Zákon nezná nic jako "veřejnoprávní stanice", zákon hovoří o instituci veřejné služby, a tou institucí míní celý Český rozhlas. Zákon vyjmenovává povinnosti veřejné služby, viz výše, a ukládá je celé instituci ČRo, která je musí jako celek naplnit. Plní je?

Český rozhlas provozuje 4 celoplošné stanice, 12 regionálních a 5 ostatních. Požadavek "alespoň tři celoplošné" plní tím, že provozuje ČRo1, ČRo2 a ČRo3 (a "navíc" ČRo6). Tyto tři (čtyři) stanice jako celek pokrývají signálem celé území ČR. Požadavek dle výše zmíněného písmene g) splňuje ČRo rovněž – 24hodinovou programovou službu poskytuje ČRo1, ČRo2 (s výhradami) i ČRo3. Všechny tyto programy obsahují i aktuální zpravodajství. Požadavek z písmene g) je tedy naplněn víc než dostatečně.

Shrnu nejdůležitější fakta: Zákon nedefinuje "veřejnoprávní stanici", definuje úkoly veřejné služby, a tyto úkoly předepisuje instituci – Českému rozhlasu, který je musí jako celek plnit. (Důležité je právě to "jako celek"). Český rozhlas jako celek tyto úkoly plní.

4. Výklady

Zákon ukládá úkoly Českému rozhlasu, nikoli jedné jeho stanici. Zákon nestanovuje, které úkoly má která stanice plnit, zákon neříká nic o tom, že všechny stanice musí plnit všechny úkoly, zákon neříká nic o tom, co která stanice dělat nesmí. Důležité je, aby všechny stanice dohromady plnily předepsané úkoly. Tedy "matematicky" řečeno aby (ČRo1+ČRo2+ČRo3+...+ČRoX) dohromady splňovalo požadavky (a+b+c+...+z) – toto zákon říká a toto zákon vyžaduje. Nic nad to.

Představa, že každá stanice, kterou ČRo provozuje, musí splňovat všechny stanovené úkoly, je lichá; nemá oporu v zákonu. Stejně tak představa, že ČRo nesmí provozovat stanici, která nepřispívá k plnění některých zákonem jmenovaných úkolů. Bohužel právě tyto představy zaznívají často jako podpůrný argument protestujících, kteří své subjektivní výhrady k podobě vysílání RŽ racionalizují tvrzením, že změnami na RŽ je porušen či porušován zákon.

5. Český rozhlas není jen Radiožurnál a Radiožurnál není Český rozhlas.

Radiožurnál není "veřejnoprávní rozhlas", jak se mylně domnívají mnozí, za všechny dnes např. Kombajn. Radiožurnál je jedna z celoplošných stanic rozhlasu veřejné služby; je to nástroj, který slouží ČRo k naplnění jeho povinností, které mu jsou jako veřejnoprávní instituci uloženy.

6. Co je a co není veřejnoprávní

"Veřejnoprávní" bývá často vykládáno jako "pro intelektuály" či "náročnější", "nepodbízivé", "nebulvární" a "bez komerčních rysů" – zkrátka takový Respekt ve světě rádia či televize (ostatně vidím i jisté paralely mezi protesty proti RŽ a protesty proti změnám, které navrhoval v Respektu Miloš Čermák). Bohužel – takové výklady jsou jen zbožná přání; možná "zvyklost", ale rozhodně nemající oporu v zákonu.

Ze zákona jasně vyplývá, co je veřejnoprávní (či spíše "co je veřejná služba", protože zákon nezná termín "veřejnoprávní"). Zákon definuje instituci veřejné služby (tou je Český rozhlas). Zákon NEdefinuje "program / kanál veřejné služby". Zákon NEdefinuje "veřejnoprávní obsah" či "veřejnoprávní formát", natož "veřejnoprávní úroveň kvality", což jsou termíny, se kterými protestující, bohužel, rovněž často operují.

Zákon už vůbec NEdefinuje "neveřejnoprávní (stanici, obsah, formát)" – neříká nic o tom, co "není veřejnoprávní" a co instituce veřejné služby nesmí vysílat. S nadsázkou řečeno – kdyby na jednom celoplošném kanále vysílal Český rozhlas pouze nepřetržitý proud písniček od Karla Gotta a příběhů Haliny Pawlowské, přerušený každou hodinu zprávami čtenými Horstem Fuchsem, tak mu to zákon nezakazuje. Zákon pouze trvá na tom, co musí být splněno a kdo to musí splnit (ČRo jako celek).

Cokoli nad rámec zákonem vyžadované "veřejnoprávnosti" si Český rozhlas stanovuje sám, ve svém Kodexu... Ale to už je jeho interní záležitost, která nemá se zákonem nic společného.

Stručně shrnuto: Veškeré výhrady ve smyslu "Radiožurnál v nové podobě není veřejnoprávní stanicí, ale komerční" jsou nesmyslné jak věcně (co znamená "není veřejnoprávní?" Kde je psáno, že "veřejná služba" musí být na poslech jiná než "komerční rádio"?), tak ideově (nikde není psáno, že úkoly veřejné služby musí plnit beze zbytku právě RŽ).

7. Výhrady

Protest proti nové podobě Radiožurnálu je legitimní protest, podepřený vyjádřením "změny se nám nelíbí a chceme to říct nahlas". Do té míry proti němu nemám co namítnout; je právem každého člověka mít názor a vyjádřit jej.

Protest (a zde myslím nikoli jen hlavní organizátory a stránky iprotest.cz, ale i další aktivity okolo něj, které zastřešuje či zaštiťuje, od petice přes tiskové oznámení a "drby z dopisů kverulujících zaměstnanců" až po diskusi na stránkách) bohužel kromě legitimního vyjádření nelibosti operuje argumenty, které mohou vzbudit dojem, že je překračován či porušován zákon. Zákon překračován ani porušován není, jak ukázáno výše. Má primární výhrada, kterou vůči celému protestnímu hnutí mám, je tedy ta, že takový dojem vyvolává, ať už záměrně či z neznalosti, a že volně míchá obsah zákona s tím, jak si protestující vykládají význam veřejné služby a další pojmy s ČRo spojené.

Další má výhrada je ta, že protestující ve svých projevech a při svých výhradách nerozlišují Český rozhlas od Radiožurnálu a povinnosti, které ze zákona má ČRo jako instituce veřejné služby, připisují Radiožurnálu. Vytváří se tak určitý dojem, že Český rozhlas = Radiožurnál (a ještě hůř: že Radiožurnál = Tachecí).

Třetí zásadní výhrada je to, že protestující své (leckdy právně naivní) výklady pojmu "veřejnoprávní" vydávají za cosi, co je po Českém rozhlasu vynutitelné, ať už "právem koncesionáře" či "právem skupiny", a z tohoto titulu vyslovují nějaké požadavky směrem k vedení či Radě.

Další výhradu, ovšem už nijak zásadní, mám proti veřejně viditelným krokům, které mi připadají velmi netaktické. Ovšem to není nic, co bych protestujícím mohl vyčítat – nemohu jim vyčítat to, že podle mého názoru postupují nešikovně, protože za mne nemluví. Pro příklad není třeba chodit daleko, stačí se podívat na včerejší tiskovou zprávu, jejíž nešikovnost jsem si dovolil zesměšnit. Protestující v této tiskové zprávě vznesli nějaké výzvy – což je přijatelné. Tisková zpráva rovněž tlumočila požadavky protestujících (velmi nekonkrétní a sestřelitelné jednou větou) a zároveň vyhrožovala. V situaci, kdy je celý protest postaven na osobním vkusu ("nám se to nelíbí") konkrétní minority posluchačů a kdy nemá oporu v zákonu, by nebylo od věci volit umírněnější formu, odpustit si ironické špílce a nevyhrožovat. To, jestli nějaké změny na Radiožurnálu proběhnou, je totiž zcela v kompetenci Českého rozhlasu. Bylo by proto taktičtější přispět do diskuse konkrétními výhradami, než přijít s ultimativními požadavky a s veřejným vyhrožováním – ale to je, opakuji, můj dojem.

Věřím, že bych mohl sepsat i další výhrady. Např. Pixym zmiňovaný problém, že jeho podpis pod protest je využit jako argument pro následné akce, včetně jakéhosi vyhrožování. Mohl bych polemizovat třeba s etikou zveřejňování "anonymního hlasu nespokojených zaměstnanců". Ale myslím, že by to nemělo valného smyslu. Hlavní výhrady, tuším, bohatě stačí.

Takže toto jsou mé výhrady k protestům proti nové podobě Radiožurnálu a odpovídám tím na výtky, že "je laciné nic nedělat a jen kritizovat a plivat na ty, co se o něco snaží". Nemám v úmyslu se dál k iprotestu a souvisejícím aktivitám na takto věcné úrovni vyjadřovat...

--- 

Aktualizace: Některými lidmi jsem byl osočen, proč píšu o zákonu, když v tiskové zprávě je zmiňován kodex, a tímto argumentem bylo poukazováno na mou pomýlenost a neschopnost mentálně obsáhnout myšlenkový background protestů. Bohužel, tento argument je přesně z rodu těch hurá výkřiků, které kritizuju. Dovolím si připomenout, že tohle není komentář k tiskové zprávě, ale k iprotestu jako takovému. Sice jsem to tu několikrát napsal, ale to některým lidem, zejména obětem aktivistické ztráty soudnosti, nedojde. Proto si dovolím připomenout, že základní dokument iprotestu, tedy text petice, říká v bodě 1 toto: (požadujeme) 1. Aby Rada ČRo přezkoumala nové programové schéma, uplatňované od 1.1.2008, které dle našeho názoru neodpovídá § 2 zákona o Českém rozhlasu. Rozborem zákona jsem podpořil své tvrzení, že nové programové schéma jmenovanému zákonu i odkazovanému paragrafu odpovídá. Q.E.D. 

Dne 16.01.2008

Twittni

Přidej do: Přidat na Conota Linkuj si ! asdf.sk StumbleUpon Toolbar Stumble It!

Komentáře

[1] (YAMATO - Mail ) 16.01.2008, 16:16:51 [X] [D]
Osobně se mi od začátku znelíbila dikce odpůrců nového vedení RŽ (Kečibaba etc.)...o argumentační prázdnotě nemluvě...celé to na mě působí tak nějak...socdemácky?

[2] (dgx - WWW) 16.01.2008, 16:31:13 [X] [D]
Přiměl jsi mě tu tiskovou zprávu přečíst. Po tomto a předchozím článku jsem očekával nějakou sebevědomou snůšku šlápnutí vedle, jenže nic takového jsem kupodivu nečetl. Naopak - srozumitelně a jasně formulovaný protest. A neodvolává se na zákon, nejvýše na kodex ČRo. Tak nevím, buď jsme četli oba něco naprosto jiného, nebo zde platí to pořekadlo o přání a otci myšlenky...

Nechceš založit www.protest-proti-iprotest.cz? :-))

[3] (Arthur Dent [openID] - Mail - WWW) 16.01.2008, 16:51:51 [X] [D]
[2] Přání otcem myšlenky, ano, tak by se to dalo nazvat. Můžeš mi prosím ukázat, kde ve svém dnešním článku tvrdím, že reaguji na včerejší tiskovou zprávu? Tiskovou zprávou se zabývám v jediném odstavci, kde hovořím o tom, že veřejné projevy mi připadají netaktické, KUPŘÍKLADU včerejší TZ.

O "odvolávání na zákon" hovořím v souvislosti s mými výhradami vůči protestům proti nové podobě Radiožurnálu. Je to tam rovněž napsáno: toto jsou mé výhrady k protestům proti nové podobě Radiožurnálu. Je tam i výslovně zmíněno, komu vytýkám tvrzení o "porušení zákona": (a zde myslím nikoli jen hlavní organizátory a stránky iprotest.cz, ale i další aktivity okolo něj, které zastřešuje či zaštiťuje, od petice přes tiskové oznámení a "drby z dopisů kverulujících zaměstnanců" až po diskusi na stránkách)

Tak nevím - komentuješ můj článek nebo svůj dojem z něj?

[4] (dgx - WWW) 16.01.2008, 17:10:36 [X] [D]
[3]

> Můžeš mi prosím ukázat, kde ve svém dnešním článku tvrdím, že reaguji na včerejší tiskovou zprávu?

A kde to tvrdím já? ;)

Každopádně tento a předchozí článek může vzbudit dojem (ať už záměrně či nikoliv, kdybych parafrázoval tvá slova), že iprotest.cz je naprosto "pomýlená" aktivita. Alespoň na mě to tak působilo, protože jsem dřív četl tebe, pak teprve iprotest.cz. Můžeš mě nařknout z neschopnosti chápat psaný text, nebo sebe z neschopnosti napsat pochopitelný text. Každá mince má dvě strany...

Ale pominu-li iprotest, tak tohle je skutečně výborný článek, srozumitelně vysvětlující právní problematiku tzv. veřejnoprávního rozhlasu. To se musí nechat.

[5] (Arthur Dent [openID] - Mail - WWW) 16.01.2008, 17:20:02 [X] [D]
[4] iprotest není "naprosto pomýlená aktivita" a dnes to opakuju... Je zcela legitimní říct, že se mi něco nelíbí. Pomýlené jsou dle mého názoru věci, které zde kritizuju, např. zcela zbytečné přetavování názoru "nelíbí se mi to" do podoby "je to protizákonné" atd.

[6] (Axxym ) 16.01.2008, 20:29:21 [X] [D]
médium veřejné služby má tu funkci, že má nabízet alternativu ke komerčním médiím. Má nabízet takový program, který bude uspokojovat různé menšinové skupiny konzumentů, takový program, který by komerční média nevysílala, komerční média jdou naopak po nejmenším společném jmenovateli - zákazník je pro ně výdělkem. Médium veřejné služby je placeno z konces. poplatků a proto nepotřebuje fungovat na principu nejnižšího spol. jmenovatele. Pravda, toto není zakotvenu v zákoně, ale je to definice žánrová. Já ČRo neposlouchám, nevím do jaké míry se změnil obsah, ale podotýkám, že pokud se prokazatelně komercializuje, tak popírá výše zmíněnou funkci.

(minimálně jsem přesvědčen, že takto to má býti)

[7] (Arthur Dent [openID] - Mail - WWW) 16.01.2008, 20:35:23 [X] [D]
[6] No a to je právě to. V podobných případech nelze argumentovat tím, že jsem o nějaké věci přesvědčen, a co hůř - nelze přesvědčení vydávat za stav věcí. Definice veřejné služby je ze zákona jasně dána, a byť bychom byli přesvědčeni o čemkoli, tak zákon je to, co je směrodatné.

[8] (Axxym ) 16.01.2008, 21:08:44 [X] [D]
za přesvědčení to vydávám proto, že jsem líný hledat to ve studijních materiálech a podložit to fakty, nicméně pokud mě sémantická pamět neklame, tak je to jak jsem napsal výše.

Pochopitelně, že zákon neříká, co je náplní média veřejné služby, nicméně existuje něco jako žurnalistická definice. Zákon nedefinuje spoustu věcí, pro které ovšem platí interní pravidla či kodexy :-)

[9] (Richard Bukovansky - Mail ) 17.01.2008, 18:55:48 [X] [D]
Zaplatbuddha, ze je mi to cele ukradene a ze je na netu radio, ktere hraje celou dobu mou oblibenou muziku.

BTW Ono je snad v ceskem eteru (ne na netu) radio, ktere se da poslouchat a nezblaznit se z toho? :-)
Radio 1 uz taky neni to, co to kdysi byvalo. :-/

[10] (rony [openID] - Mail ) 17.01.2008, 22:55:58 [X] [D]
"existuje něco jako žurnalistická definice" - naozaj existuje? da sa to sformulovat?

[11] (Axxym - WWW) 19.01.2008, 02:36:06 [X] [D]
"žurnalistická definice" - to jsem nešťastně pojmenoval, nicméně myslel jsem to, jak sami žurnalisté vymezují funkci MVS, což je onen kodex. (což bylo doufám z mého příspěvku patrné).

Já s článkem souhlasím, nicméně nemohu souhlasit s tím, že nelze určit "co je a co není veřejnoprávní" - to je určeno kodexem, který je stejný jak pro ČRO, tak pro ČT. Není pravda právně vynutitelný (to je právě onen kámen úrazu), nicméně existuje a měl by být dodržován (kodex viz URL).

Nesnažím se hájit protestující, pouze jsem přesvědčen, že samoregulace [institucí] nejsou oproti regulaci méněcenné.

[12] (Arthur Dent [openID] - Mail - WWW) 19.01.2008, 11:21:36 [X] [D]
[11] "Co je a co není veřejnoprávní" je určeno v tomto případě zákonem. Dodržování zákona je vynutitelné. Dodržování Kodexu je vnitřní věc organizace a zvenčí nelze na základě Kodexu cokoli "požadovat", lze jen "upozornit". To je to oč tu běží - o to, co jako protestující "zvenčí" mohu. Upozornit, že není dodržen Kodex, mohu, ovšem když si z toho vyvodím nějaké kroky a ty budu "vyžadovat", tak dělám něco, co mi nepřísluší: Reguluju na základě "samoregulačního" předpisu.

Ale pomalu začínám nabývat přesvědčení, že v případě iprotestu už nejde o upozornění ani dialog, že tam jsou ambice jiné. Míra nesoudnosti viditelně překročila jistou kritickou mez, takže teď už nezbývá, než se pohodlně usadit, nalít si víno, otevřít slané tyčinky a sledovat klasický cyklus známý z astronomie: Radikální zahuštění, výbuch, odvržení plynného obalu a vznik nového, velmi kompaktního útvaru...